Informatieverplichting

Wie een onroerend goed te koop of te huur (voor meer dan 9 jaar) aanbiedt in het Vlaamse gewest, is verplicht om de zgn. ‘watertoets’ uit te voeren. Op die manier kan men de kandidaat-koper beter informeren omtrent de overstromingsgevoeligheid van het onroerend goed. Is het pand gelegen in dergelijk overstromingsgevoelig gebied, dan kan het risico op overstromingen vanuit een waterloop of door afstromend hemelwater soms groter zijn. Bovendien is men meestal verplicht om deze informatie te vermelden in de vastgoedpubliciteit.

Overstromingsgevoelige gebieden

Binnen de overstromingsgevoelige gebieden werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘effectief overstromingsgevoelige gebieden’ en anderzijds ‘mogelijk overstromingsgevoelige gebieden’. Het verschil tussen beide gebieden situeert zich hoofdzakelijk in het feit dat de kans op een effectieve overstroming niet overal even groot is.

  • Effectief overstromingsgevoelig gebiedIndien een pand gelegen is in een ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ dan betekent dit dat er recent nog wateroverlast werd vastgesteld in dit gebied of dat de overheid beschikt over modellen die aantonen dat het gebied minstens één keer om de 100 jaar last heeft van overstromingen.
  • Mogelijk overstromingsgevoelig gebiedZoals hierboven vermeld kan het pand eveneens gelegen zijn in ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’. Dit zijn gebieden waarvan de overheid niet op de hoogte is over bepaalde overstromingen in het (recente) verleden. Enkel bij heel extreme weersomstandigheden of bij defecten aan de waterkering (bv. een dijkbreuk) is wel wateroverlast mogelijk in deze gebieden. De kans op overstroming in dit gebied ligt beduidend lager dan in het ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’.
Let op: risicozones voor overstromingen

Het is belangrijk om te vermelden dat voornoemde overstromingsgevoelige gebieden (afgebakend in het kader van de watertoets) niet verward mogen worden met de zgn. ‘risicozones voor overstromingen’. Dit zijn een aantal gebieden die door de federale regering werden afgebakend in het kader van de natuurrampenverzekering. Als een onroerend goed in zo’n risicozone gelegen is, dan zal de eigenaar een hogere verzekeringspremie moeten betalen voor de brandverzekering.

Deze zones zijn dus niet hetzelfde als de overstromingsgevoelige gebieden. Bovendien zijn ze ook een stuk kleiner in oppervlakte.

Reden tot paniek?

Hoewel de meeste mensen nogal paniekerig reageren bij het vernemen dat hun woning in een overstromingsgevoelig gebied gelegen is, dienen we dit toch te nuanceren.

Ten eerste moeten we dit nuchter bekijken: statistisch gezien ligt de frequentie van eventuele overstromingen uiterst laag.

Tot slot neemt de overheid voldoende maatregelen om eventuele wateroverlast en/of overstromingen zoveel mogelijk te vermijden.