1. Algemeen

Davidson Real Estate, Ekelstraat 62 – 2200 Herentals neemt de hieronder genoemde maatregelen om jouw privacy te beschermen. Wij hechten veel belang aan de bescherming van de privacy van onze klanten, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers. Met dit privacy beleid trachten we jou zo goed mogelijk te informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe je er controle over hebt.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt je geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Davidson Real Estate behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Davidson Real Estate is onderworpen aan het Belgisch recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Davidson Real Estate verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, nieuwssites, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (1) jij ons zelf geeft (2) die wij aan jou toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (3) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (4) die we via derden hebben ontvangen.

2.1. Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van onze dienstverlening, de aankoop/huur van een onroerend goed, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door jou vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst.
 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen of feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met je kredietwaardigheid.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Je garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Davidson Real Estate.

2.2. Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dien je jezelf te identificeren of aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als je op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van je gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover jij hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar je jezelf bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe je gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s je bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe je op onze website bent terechtgekomen
  • Of je gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser je gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om jou als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Davidson Real Estate.

Davidson Real Estate is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Davidson Real Estate zal jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Je persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer Davidson Real Estate daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering.
Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Het leveren van producten en diensten:

Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan je hebt deelgenomen.

(direct) marketing:

Om je te contacteren voor marketingdoeleinden en je te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons.

Personalisatie en targeting
 • Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan jouw voorkeuren of profiel.
 • Om gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij jouw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.
Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.
Marktonderzoek en analyse

Wij kunnen jouw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over jou te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. markstudies.
 • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden
 • Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij contact nemen per e-mail of via de website alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om de kans te bieden toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen

Davidson Real Estate let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Davidson Real Estate zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Davidson Real Estate moedigt minderjarigen aan, indien zij de website van Davidson Real Estate bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Davidson Real Estate door te sturen.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van producten en diensten die door Davidson Real Estate worden aangeboden.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Davidson Real Estate neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij jouw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • de doorgave van jouw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van jouw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Davidson Real Estate zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, jouw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • je ons daar toelating voor geeft.

Indien Davidson Real Estate op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie

Je hebt steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van jouw gegevens. Je kan ons hiervoor contacteren via e-mail: info@davidsonrealestate.be of per post op: Davidson Real Estate, Ekelstraat 62, 2200 Herentals.

Om het recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van identiteit te verschaffen. Wij vragen dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan de schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Davidson Real Estate heeft 45 dagen tijd om de aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Davidson Real Estate uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

Je hebt steeds het recht jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

11. het surf- en cookie beleid van Davidson Real Estate

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Davidson Real Estate kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op jouw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in je browser kunnen wij  geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Davidson Real Estate gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van Davidson Real Estate om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is Davidson Real Estate hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die jou rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.  Voor meer informatie en jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën laat ons toe:

Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:

 • door jou als klant gemakkelijk te herkennen wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
 • door jouw surfvoorkeuren op te slaan zodat je die niet telkens opnieuw moet opgeven: taal, regio of locatie, abonnement, voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
 • je toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en of interactiviteit met onze websites mogelijk maken.
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt onder meer aangewend in het kader van de CIM Internet Studie, of voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
 • De inhoud van sites, applicaties en advertenties aan te passen aan jouw profiel (b.v. leeftijd, geslacht, regio….) en/of eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit derde bronnen.
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren. Bijvoorbeeld: door load balancing, detectie van het aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie, A/B testing.
 • Te detecteren of je gebruik maakt van adblock technologieën.

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

De bewaartermijn verschilt van cookie tot cookie, algemeen geldt dat de cookie wordt bewaard totdat de gebruiker zijn cookies verwijdert.

Je kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Davidson Real Estateen/of derden gebruiken uitschakelen. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat je de website niet meer optimaal kan gebruiken.