Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Het verschil tussen een prijs en waarde.

Bij vastgoedtransacties worden de begrippen ‘waarde’ en ‘prijs’ wel eens door elkaar gehaald. Of zelfs aan elkaar gelijkgesteld. Als vastgoedmakelaar ondervinden we soms moeilijkheden om daar klaarheid over te scheppen bij beide partijen (kopers en verkopers). In dit artikel verduidelijken we het verschil. 


Waarde.

Waarde is de uitkomst van een waarderingsproces. In een waarderingsproces wordt op een zo correct mogelijke wijze de waarde van een onroerend goed bepaald door middel van een uitgebreide analyse van verschillende factoren die van belang zijn.

De waarde van een eigendom op zich is niet hetzelfde als de marktwaarde. De marktwaarde wordt enerzijds bepaald in vergelijking met de prijzen die bij onderhandse verkopingen in normale omstandigheden werden verkregen voor panden met dezelfde kwaliteit en met een vergelijkbare ligging.

Anderzijds is het correct (in)schatten afhankelijk van een reeks marktbeïnvloedende factoren. Als u weet dat elk onroerend goed uniek is en de marktomstandigheden voortdurend wijzigen, begrijpt u dat het niet eenvoudig is om tot een betrouwbaar resultaat te komen en dat kennis en ervaring onontbeerlijk zijn.

Volgende factoren spelen onder andere een rol bij een marktwaardebepaling?

  • Is er veel of weinig vraag naar het type eigendom;
  • Eventuele schaarste of een krimpend aanbod;
  • De verhandelbaarheid (ongunstig bodemattest, ondergrond, erfdienstbaarheden, opname in leegstandsregister, bouwovertredingen, lopend rechtsgeding, …);
  • Specifieke kenmerken zoals ligging, oriëntatie, uitzicht, oppervlakte, indeling, onderhoud, comfort, …);
  • Ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden;
  • Vorderingen en voorschriften van de overheid (milieubescherming, erfgoed, woon- en bouwverordeningen, …)
  • Geldende economische & financiële marktsituatie (premies, rentevoet, fiscale gevolgen, …);
  • Vraag en aanbod in de algemene zin en in de vastgoedmarkt in het bijzonder;
  • ….

Prijs.

De prijs is het resultaat van onderhandelingen tussen de partijen. De hoogte van de prijs hangt af van een groot aantal factoren, zoals de waarde van het onroerend goed, belangen van de uiteindelijke koper, het aantal kandidaat-kopers en de onderhandelingspositie. Op te merken valt dat de prijs die voor een goed betaald wordt niet noodzakelijk overeenkomt met de waarde.

Een koper kan immers om allerlei redenen bereid zijn een hogere prijs te geven dan de bepaalde waarde. Omgekeerd kan een verkoper in bepaalde omstandigheden bereid zijn of verplicht zijn een lagere prijs te aanvaarden. Begripsmatig zijn waarde en prijs dus verschillend.


Waardebepaling.

Voordat u van plan bent uw woning op de markt te zetten, is het belangrijk om een degelijke waardebepaling van het eigendom te laten maken. Hiermee bedoelen wij geen ruwe schatting online of op basis van ‘geruchten’ of een buikgevoel over prijzen van woningen in de buurt. Het systematisch overlopen van de vraagprijzen voor gelijkaardige woningen in de buurt is als basis voor een waardebepaling onvoldoende en misleidend. Dit is veeleer een aanvoelen dan een schatting. Vergelijkingspunten kunnen relevant zijn als het pand nagenoeg identiek is, in dezelfde buurt gelegen en ook nog eens eenzelfde staat van onderhoud zou hebben gehad. Zaken die in de praktijk zelden voorkomen uiteraard. Kies dus steeds voor een professionele schatting vooraleer u een vraagprijs vooropstelt.

Om een woning binnen een redelijke termijn en tegen een gepaste prijs te verkopen, is het belangrijk om vanaf aanvang een correcte prijs te bepalen, te rechtvaardigen en ook aan te houden. Een te lage prijs zorgt voor financiële schade. Een te hoge prijs (psychologische drempel) heeft tot gevolg dat de woning te lang op de markt blijft en dat de prijs uiteindelijk aanzienlijk en meerdere malen zal moeten zakken. In vakjargon zeggen wij dat de woning ‘verbrand’ is. Ze heeft dan geen aantrekkingskracht meer en zal uiteindelijk wel verkocht geraken, maar tegen een lagere prijs dan de realistische marktconforme prijs die de eigenaar aanvankelijk had kunnen krijgen.


Vermijd deze fout.

Bepaalde eigenaar-verkopers bepalen de verkoopprijs op basis van hun eigen aankoopkosten, enkele jaren voordien, plus uitgevoerde werken, vermeerderd met de inflatie, en dan naar boven toe afronden, een kleine marge toevoegen én een onderhandelingsmarge toevoegen van zo’n 15 procent. Zo werkt het helaas niet.

Op zijn beurt rekent de koper op een heel andere wijze: bij de vraagprijs moet hij nog een aantal aankoopkosten tellen, eventueel renovatiekosten en leningskosten en voorziet hij een kleine onderhandelingsmarge. Zo komt hij tot de prijs die hij bereid is te betalen.

Tussen beide berekeningswijzen gaapt een kloof.


Maak een afspraak!
U WIL (VER)KOPEN? Contacteer ons voor advies of een gratis waardebepaling.

Bovenstaande informatie is louter informatief.